Language:

Kontakto

Centrum Edukacji Międzykulturowej,
Aleja Wolności 23 (MOK),
33-300 Nowy Sącz

tel: + 48 602 476 108
tel: + 48 608 315 089

e-mail: cempolska@gmail.com

Facebook:
wkrótce

Administra Estraro de CEM

Bożena Kocyk – Prezidanto
Jolanta Kieres – Vicprezidanto
Joanna Wituszyńska – Vicprezidanto
Maria Baran – Sekretario
Maria Janisz – Kasisto
Halina Komar – Honora Prezidanto

 

Kalendaro

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arkivoj

Sumigo de projekto – K1

Nia ĝenerala celo, kiel faka eduksistemo, estas kreado de  profesiaj estroj de kursoj en kadro de ekster formala edukado. Precipe ni bezonas  instruistojn de Esperanto  por ĉiuj aĝgrupoj. Pro tio nia tasko en tiu ĉi projekto estas provizi ilin per konvenaj edukaj materialoj de diversaj disciplinoj kaj niveloj de ilia aktiveco. Instruistoj estis informataj pri diversaj novaĵoj de metodo, de didaktiko kaj tekniko, por ke ili povu pli bone prepari studantojn al postuloj de faka vivo kaj profundigi ilian praktikan sciencon.  Teknikaj metamorfozoj okazas rapide, pro tio oni devas prepari konvenajn modulojn de lernado, ekz. pere de IT. Ni planis en tiu ĉi projekto prepari  gvidantojn de diversaj kursoj (lingvaj, kulturaj, artistaj), kaj  ni sukcesis profundigi lertecon kaj sperton  de perfektigantaj seminariaj instruantoj en 3 europaj landoj. Efike, ili dum 13 mobilaj serioj de edukado, altigis sian nivelon de  teknika scio pri nova  eduka sistemo. Dum sekvontaj jaroj tio estos ekspluatata de ili , por plibonigi edukan oferton. Enhavo de tiu ĉi kaj sekvonta  oferto de projekto estos ebla por uzo al  partoprenantoj de kursoj el diversaj landoj.

Per trejnado de specjalistoj kaj per plialtigo de ilia faka lerteco ili povas akiritajn kompetencojn pli rapide enkonduki al vivo – danke al nova scio – ili povas engaĝiĝi  al teknikaj novaĵoj. Estas planata kreado kaj ekspluado de platformo Moodle por rapidigo de verkado kaj dispono de materialoj por lernado. Efiko de nia instruado, estas   –  pli frua preparado de studantoj per interreta kurso (ekz.kurso.com.br aŭ lernu.net) kaj profundado de tiu ĉi kapablo en  kursoj organizataj per CEI. Nun

oni esploras  en kelkaj centroj de lernado,  kian interesiĝon faras nia propono pri kunligita edukado inter planataj grupoj j. Nuntempa generacio ĉerpas profitojn el abunda eduka oferto, sed CEI agas ankaŭ en seniora medio, kiu senhezite elektas tradiciajn, lokajn kursojn, organizatajn en konversaciaj kluboj. Tio kaŭzas nian  taskon por estonteco  –  inspiri al  moderna  tekniko de programoj ne nur lektorojn/trejnistojn sed  ankaŭ pli maljunajn personojn de niaj kursoj.

Ni havas esperon, ke danke al mobileco de ERASMUS +, montrita estis nova perspektivo por nia instruinstaro , kaj ke oni fondis fundamentojn sub estonta listo de bezonoj sur kampo de edukado de plenaĝaj homoj.

A1.   Germanujo, oktobro 2014, TORPEDO – tradicia, internacia renkonto de pedagogoj kunligita kun seminario pri  edukado de aĝuloj kaj  pri organizado de instruantojj, kiuj povis uzi   metodojn  kaj didaktikan  instrumentaron. Partprenantoj – 7 personoj.

A2. Slowakujo, novembro 2014 KAEST – trejnado kun praktikado  de moderna   pritakso/mezuro efikojn de edukado. Precipe oni akcentis gravecon de normaligo de tiuj ĉi procezoj en diversaj landoj. Grava temo estis ankaŭ arkivigo  de valoraj edukaj materialoj , ciferado de elĉerpitaj materialoj por uzi ilin en interreto. Partprenantoj – 3 personoj.

A3. Hungarujo, aprilo 2015,KEA – trejnada sesio pri strategio de internacia kunlaboro, kaj kreado de speciala reto por edukado de aĝuloj en interreto. Partoprenantoj – 3 personoj.

Post tiuj trejnadaj sesioj, partoprenantoj de  la projekto povis komenci enkondukon de novaĵoj al programo, surbaze de akirita scio. Ni pensas pri eduka procezo IT,  kaj trejnada programo,  apogata sur IT,  kaj  eventuale  –  rilate al tiu ĉi ekzamena sistemo.  Partprenantoj de instruado ERASMUS estis petataj  pri   trarigardo de obiektaj ofertoj kaj modernigo IT, kaj ankaŭ serĉo  – parte memstare –  kelkajn laborajn  materialojn. Tia trarigardo  de Rŭropaj centroj de  instruado donis al ili novan scion, pri novaĵoj. Centro de edukado, povis aldone ebligi, multe da specjalaj temoj,

 kiel instruaj ofertoj.  Oni ankaŭ rimarkigis  ĉeestantojn, por ke lernadaj metodoj estu adaptitaj al niaj tempoj, kion akcentis programoj de ĉiuj realizitaj instruadoj.

Por plibonigi efikojn de edukaj materialoj, estis proponata uzo de diversaj iloj IT, ekz. flmoj, projekcioj de prelegoj. Certe lernantojn de diversaj landoj – Eŭropaj kaj ekster Eŭropaj, ekinteresiĝos pri tiu ĉi oferto de lernado. Tia maniere venontaj studentoj de intrreto povos ŝpari elspezojn ligitajn kun vojaĝo kaj tranokto. Tia formo de lernado permesas ankaŭ memstare modeli ritmon de lernado kaj ripetado de edukaj moduloj sur platformo Moodle.

Ni komprenas, ke modernigo  de nia lernada centro estas necesa kiel ekzemplo „bona praktiko” kaj povos esti indiko por aliaj  instituctoj por fari tiajn modernigojn.

Per aldona, distanca  instruado   – nia Centro de Edukado  povos en estonteco akiri pli grandan aprobon en lando kaj eksterlande.

Summary of the project

Our main target as the  professional  education unit is creating specialists -supervisors of the  courses in the framework out of the formal education, specially  teachers of Esperanto for all age groups. That’s why our task in this project was to provide them suitable training materials of different fields and areas of their activity. The teachers were informed of  methodical, technical and didactical innovations to better prepare participants  of the courses to demands in their professional life and to deepen their  practical knowledge. Technical changes go very fast so the new educational modules have to be prepared e.g.by IT. We planned in this project  to prepare  the team of 8 people to run  different courses( language, culture, art).We succeed to deepen knowledge and experience at our 7 instructors in the series of educational seminars in 3 different European  countries. Effectively with new abilities and ideas  they raised the level of their technical innovation  knowledge to use it in the education system. Next years they will use it to have better educational proposal. The contents of this and next international  project proposals will be offered   for the groups of participants from different countries.

By the training of specialists and by the raising  professional abilities they can newly gained competences put into function-thanks to new skills-engage into technical novelties. The platform Moodle is planned to be created and used to accelerate making and distributing learning materials. The effect of our workshops is also a plan to make  language training program (blended)-earlier preparation of participants by online course e.g.kurso.com.br  orlernu.net. and deepening skills during stationary courses organized by CEM. Now in some educational centers the process of research , whether our offer of blended courses is interesting for the target groups, is going on . Present-day generation derives benefits of rich educational  offer online but CEM acts also among seniors, who definitively prefer stationary courses organized through club conversations. From that results our future actions-to persuade to modernize technical programs not only teachers/trainers but to convince to it also participants of our courses.     We hope that thanks to mobility Erasmus+ a new prospect  for our staff was shown and the base for future needs in adult education was founded.

A1.Germany,October 2014, TORPEDO-traditional, international meeting of educators connected with adult education seminar and organization /management of the teachers using specific methods and didactic tools-7people.

A.2.Slovakia,November 2014 –KAEST-training with workshops to concern with teaching process modernization and also measurement/estimation of the teaching effects. Specially was emphasied the role of normalization in different countries was .The important subject was also how to archive valuable teaching resources ,digitalization out of printed methodical materials to enable using  them in the Internet ( 3 people).

A.3 Hungary ,April 2015, KEA-training session concern with international collaboration strategy ,which enabled consultations with specialists  by creating the Internet net serving to specialist in adults education (3 people).

After those training sessions the participants of the project were able to introduce novelties in teaching programs basing on gained knowledge. We talk about education proceedings  and training program based on IT or refereed to it exam system. The participants of Erasmus were asked to make a review of possible subject offers and IT modernization and finding-if possible on their own-some helping materials. This review of European adult education centers gave them new knowledge, particularly important in innovations.  Education center could additionally provide  many specialist topics as instructional  offers. They also pointed out to adapt teaching methods to our times what was emphasized in all realized training. To make training materials more effective they  proposed to use different IT materials  e.g. films ,lecture projection. Certainly this training offer will be interesting for learners of different European and others countries. This way future students  online  can save money for accommodation and transport. It allows also individually form  the rhythm of learning and repeating the educational modules on the platform Moodle.                 We have understood that modernization of our training center is needed as the example of “good practice” and may be the guideline for other institutions to apply also modernization.

By additional distance learning-our educational center may in future gain bigger respect in the country and abroad.